Giuse Trần Cao Thăng

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2005
Nơi làm việc: 

NT Bắc Dũng, hạt Xóm Mới