Giuse Nguyễn Hiến Thành

Năm sinh: 
1932
Năm Linh mục: 
1961
Nơi làm việc: 

NT Tam Hà, hạt Thủ Đức