Phêrô Trần Văn Thanh

Năm sinh: 
1961
Năm Linh mục: 
2000
Nơi làm việc: 

Nghỉ bệnh