Giuse Trần Văn Lưu

Nơi làm việc: 

NT Bình Thuận, hạt Tân Sơn nhì