Đôminicô Võ Văn Tân

Năm sinh: 
1927
Năm Linh mục: 
1955
Ngày qua đời: 
12.07.2013
Nơi làm việc: 

NH (Tân Định), hạt Tân Định