Gioan B. Nguyễn Ngọc Tân

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2005
Nơi làm việc: 

NT Hợp An, hạt Xóm Mới