Đa Minh Nguyễn Đình Tân

Năm sinh: 
1941
Năm Linh mục: 
1968
Nơi làm việc: 

NT Thanh Đa, hạt Gia Định