Gioan M.Vianê. Chu Minh Tân

Năm sinh: 
1960
Năm Linh mục: 
1992
Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Bà Điểm, hạt Hóc Môn