Vinh Sơn Trần Quốc Sử

Năm sinh: 
1962
Năm Linh mục: 
1998
Nơi làm việc: 

NT Hy Vọng, hạt Tân Sơn Nhì