Vinh Sơn Nguyễn Đức Sinh

Năm sinh: 
1958
Năm Linh mục: 
1998
Chức vụ: 
Chánh xứ
Nơi làm việc: 

NT Đức Tin, hạt Gò Vấp