Barnaba Trần Cương Quyết

Năm sinh: 
1946
Năm Linh mục: 
1973
Nơi làm việc: 

NT Thăng Long, hạt Phú Thọ