Giuse Đinh Tất Quý

Năm sinh: 
1944
Năm Linh mục: 
1970
Nơi làm việc: 

NT Bùi Phát, hạt Tân Định