Aloisiô Tô Minh Quang

Năm sinh: 
1952
Năm Linh mục: 
1987
Nơi làm việc: 

NT An Phú, hạt Xóm Chiếu