Phanxicô X. Nguyễn Xuân Quang

Năm sinh: 
1961
Năm Linh mục: 
1998
Nơi làm việc: 

NT Bình An Thượng, hạt Bình An