Giuse Trần Đình Phương

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2005
Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Bác Ái, Hạt Gò Vấp