Giuse Huỳnh Thanh Phương

Năm sinh: 
1968
Năm Linh mục: 
2005
Nơi làm việc: 

NT Thánh Phaolô, hạt Phú Thọ