Grêgôriô Trần Phương Phi

Năm sinh: 
1921
Năm Linh mục: 
1949
Ngày qua đời: 
26.03.2014
Nơi làm việc: 

NH (Phát Diệm), hạt Phú Nhuận