Giuse Cao Văn Ninh

Năm sinh: 
1960
Năm Linh mục: 
1994
Nơi làm việc: 

TV Nguyễn Duy Khang, hạt Gia Định