Giuse Nguyễn Văn Niệm

Năm sinh: 
1937
Năm Linh mục: 
1968
Nơi làm việc: 

NT Phú Bình, hạt Phú Thọ