Gioan B. Trần Văn Nhủ

Năm sinh: 
1948
Năm Linh mục: 
1993
Nơi làm việc: 

NT Công Lý, hạt Tân Định