Giuse Đinh Hoàn Năng

Năm sinh: 
1943
Năm Linh mục: 
1970
Nơi làm việc: 

NT Đức Mẹ Vô Nhiễm, hạt Gia Định