Đa Minh Nguyễn Văn Minh

Năm sinh: 
1965
Năm Linh mục: 
1999
Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Trung Chánh, Hạt Hóc Môn