Inhaxiô Hồ Văn Xuân

Năm sinh: 
1947
Năm Linh mục: 
1975
Chức vụ: 
Tổng đại diện
Nơi làm việc: 

NT Chính Toà, TGP Sài Gòn