Giuse Trần Đức Mến

Năm sinh: 
1956
Năm Linh mục: 
1992
Nơi làm việc: 

NB