Giuse Phạm Hoàng Lương

Năm sinh: 
1968
Năm Linh mục: 
2001