Gioan B. Nguyễn Văn Luyến

Năm sinh: 
1946
Năm Linh mục: 
1974
Nơi làm việc: 

NT Lạng Sơn, hạt Xóm Mới