Gioan Nguyễn Vĩnh Lộc

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2007
Chức vụ: 
Chánh xứ
Nơi làm việc: 

NT Hưng Phú, Hạt Bình An.