Michael Nguyễn Văn Lộc

Năm sinh: 
1941
Năm Linh mục: 
1970
Nơi làm việc: 

NT Phú Nhuận, hạt Phú Nhuận