Giuse Nguyễn Văn Long

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2007
Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Bình Sơn, Hạt Bình An