Phanxicô X. Đậu Nguyễn Hoàng Linh

Năm sinh: 
1965
Năm Linh mục: 
1999
Nơi làm việc: 

NT Nam Hoà, giáo hạt Chí Hoà