Giuse Hoàng Minh Liệu

Năm sinh: 
1965
Năm Linh mục: 
2007