Gioakim Trần Văn Hương

Năm sinh: 
1960
Năm Linh mục: 
1992
Nơi làm việc: 

NT Bình Triệu, hạt Thủ Đức