Vinh Sơn Vũ Đức Liêm

Năm sinh: 
1967
Năm Linh mục: 
2001
Nơi làm việc: 

NT Hoàng Mai, hạt Xóm Mới