Đa Minh Đinh Ngọc Lễ

Năm sinh: 
1942
Năm Linh mục: 
1967
Nơi làm việc: 

NT Hà Nội, hạt Xóm Mới