Gioan B. Phạm Văn Lâm

Năm sinh: 
1973
Năm Linh mục: 
2007
Nơi làm việc: 

NT Lam Sơn, hạt Xóm Mới