Giuse Phạm Bá Lãm

Năm sinh: 
1944
Năm Linh mục: 
1971
Nơi làm việc: 

NT Hoà Hưng, hạt Phú Thọ