Đa Minh Nguyễn Trung Kiên

Năm sinh: 
1968
Năm Linh mục: 
2001
Nơi làm việc: 

NT Trung Mỹ Tây, hạt Hóc Môn