Giuse Nguyễn Minh Khôi

Năm sinh: 
1967
Năm Linh mục: 
1999
Nơi làm việc: 

NT Vinh Sơn, hạt Chí Hoà