Giuse Bùi Bằng Khấn

Năm sinh: 
1947
Năm Linh mục: 
1973
Nơi làm việc: 

NT Phát Diệm, hạt Phú Nhuận