Giuse Đỗ Quang Khang

Năm sinh: 
1965
Năm Linh mục: 
1999
Nơi làm việc: 

ĐCV, hạt SàiGòn