Giuse Đỗ Quang Khả

Năm sinh: 
1966
Năm Linh mục: 
2005