Ernest Nguyễn Văn Hưởng

Năm sinh: 
1950
Năm Linh mục: 
1985
Nơi làm việc: 

NT Chợ Đũi, hạt Sài Gòn-Chợ Quán