Giuse Nguyễn Quốc Thắng

Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Phú Hạnh, hạt Phú Nhuận