Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

Năm sinh: 
1970
Năm Linh mục: 
2003
Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Tân Định, hạt Tân Định