Đa Minh Đặng Quốc Hưng

Năm sinh: 
1968
Năm Linh mục: 
2001
Chức vụ: 
Chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Lộc Hưng, Hạt Chí Hoà