Antôn Mai Đức Huy

Năm sinh: 
1945
Năm Linh mục: 
1972
Nơi làm việc: 

NT Phú Hoà, hạt Phú Thọ