Gioan B. Vũ Mạnh Hùng

Năm sinh: 
1956
Năm Linh mục: 
1991
Nơi làm việc: 

NT Vĩnh Hoà, hạt Phú Thọ