Gioan B. Trần Như Hùng

Năm sinh: 
1950
Năm Linh mục: 
2001
Nơi làm việc: 

NT Đắc Lộ, hạt Tân Sơn Nhì