Gioan B. Huỳnh Văn Huệ

Năm sinh: 
1940
Năm Linh mục: 
1968
Nơi làm việc: 

NB, hạt Chí Hoà