Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn

Năm sinh: 
1962
Năm Linh mục: 
1999
Nơi làm việc: 

NT Tử Đình, hạt Xóm Mới